OBUKA ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA, PRAVNIM LICIMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Na osnovu člana 36. Zakona o zaštiti od požara (sl. gl. RS br.71/12,stav(1)) Privredna društvai druga pravna lica, Republički organi uprave i drugi organi dužni su da obezbijede obuku koja se sastoji u informisanju i upoznavanjusvakog radnika prema posebno utvrđenom programu u pogledu opasnosti od požara koje se tiču poslova i zadataka na koje je raspoređen, kao i o mjerama i sredstvima za gašenje požara, praktičnoj upotrebi  aparata, uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i da ih upoznaju sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara prilikom:

a) zapošljavanja,

b) premještaja ili promjene posla,

c) uvođenja nove radne opreme ili promjene opreme i

d) uvođenja novih tehnologija.

(2) Subjekti zaštite od požaradužni su da jedanput u toku tri godine vrše provjeru znanja radnika iz stava 1. ovog člana, o čemu se vodi evidencija.

 

(3) Obuka radnika u smislu stava 1. ovog člana sprovodi se u toku radnog vremena, a troškove izvođenja obuke plaća poslodavac.

 

(4) Odredbe st. 1, 2. i 3. ovog člana primjenjuju se i na preduzetnike.

 

Obavezi obuke  ne podliježu:

 

- Lica koja se profesionalno bave poslovima zaštite od požara

- Lica osposobljena za dobrovoljne vatrogasce

 

PROGRAM OBUKE

 

Ovim programom propisuje se sadržaj obuke u oblasti zaštite od požara, nosioci i izvođači obuke, način izvođenja obuke i testiranja zaposlenih koji se nalaze u radnom odnosu u pravnom licu, državnom organu i drugoj instituciji.

Osposobljavanje je prilagođeno prethodnom obrazovanju, znanju polaznika i specifičnostima sredine u kojoj rade.

Plan obuke sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela

Obuka se provodi u grupama od maksimalno 30 zaposlenih

 

SADRŽAJ OBUKE

 

Teoretski dio obuke obuhvata sledeće tematske cjeline:

 

a) Prava i obaveze zaposlenih iz oblasti zaštite od požara u pravnom licu, državnom organu 

   ili drugoj instituciji u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima

- Zakonske odredbe

- Opšti akt (pravilnik zaštite od požara)

- Plan zaštite od požara

 

b) Osnovni pojmovi o gorenju i gašenju požara

- Definicija gorenja, požara i eksplozije

- Uslovi za nastanak požara

- Mehanizam gorenja zapaljivih materija

- Vrste gorenja ( potpuno i nepotpuno sagorjevanje)

- Produkti gorenja

- Posebne opasnosti od požara

- Osnove gašenja požara

 

c) Podjela zapaljivih materija u klase požara (A,B,C,D,E)

 

d) Sredstva za gašenje požara

- Izbor sredstva za gašenje požara prema klasi požara (voda, pjena,prah i CO2)

- Priručna i druga sredstva za gašenje

 

e) Požarne opasnosti i mjere zaštite od požara na građevinskim objektima

- Uzroci nastanka požara

- Uslovi za širenje požara

- Mjere zaštite od požara

 

f) Uređaji i oprema za gašenje požara u građevinskim objektima

- Prenosni i prevozni aparati za gašenje početnog požara

- Hidranti i oprema za gašenje vodom

- Sistemi aktivne zaštite od požara

 

g) Postupci nakon dojave požara

- Radnje koje se poduzimaju nakon uočavanja početnog požara ili dojave požara

- Radnje koje se poduzimaju u slučaju požara većeg od početnog.

- Evakuacija ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom

 

Tokom obuke u okviru tematskih cjelina iz sadržaja obuke detaljnije se obrađuje raspoloživa oprema, uređaji i sredstva za gašenje požarau u objektima i prostorima u kojima lica koja se osposobljavaju rade, kao i konkretne požarne opasnosti i mjere zaštite od požara u toj sredini.

U okviru teoretskog dijela može se koristiti i prikazivanje slika i obrazovnog filma iz oblasti zaštite od požara.

 

Praktični dio obuke sadrži:

 

- Pokaznu vježbu koja obuhvata način aktiviranja prenosnih aparata za gašenje početnog požara, te

  gašenje požara klase ''B'' u vanjskom prostoru koju izvode izvođači obuke

- Praktičnu vježbu aktiviranja prenosnih aparata za gašenje početnog požara i hidranata od strane

  Zaposlenih

 

Materijalno tehnička sredstva koja se koriste (obezbjeđuje izvođač obuke)

- Prenosni aparati za gašenje početnog požara (tipa ''S'' i CO2)

- Hidrantsku opremu (Crijevo, mlaznicu i drugo)

- Cilindričnu metalnu posudu (prečnika 1m i visine min 15 cm.)

- Ostala sredstva potrebna za izvođenje obuke (Tečno gorivo, baklju za paljenje, uređaje za  

  projektovanje i drugo)

 

Testiranje zaposlenih u oblasti zaštite od požara

Nakon provedene obuke prema planu obuke, organizuje se pismeno testiranje.

Test provjere znanja zaposlenih u oblasti zaštite od požara sadrži najmanje 25 pitanja, koja pripremaju izvođači obuke u skladu sa ovim programom.

Za svako pitanje u testu ponuđena su dva do četiri opcijska odgovora od kojih je samo jedan tačan.

Vrijeme za rješavanje testa iznosi najduže 45 minuta.

Zaposleni je položio test i ocjenjuje se ocjenom ''zadovoljava'' ako tačno odgovori najmanje na dvije trećine postavljenih pitanja.

Zaposleni koji nije tačno odgovorio na najmanje dvije trećine postavljenih pitanja ocjenjuje se ocjenom ,,ne zadovoljava'' i dužan je ponovo pristupiti usmenoj provjeri znanja.

 

Zapisnik

 

Zapisnik o obuci sadrži:

 

- Mjesto i vrijeme izvođenja obuke

- Podatke o radnicima (ime prezime stručna sprema i radno mjesto)

- Tematske cjeline obrađene kroz obuku

- Broj prisutnih radnika na obuci

- Rezultat testiranja

- Potpis izvođača obuke i komandira TVJ-ce

 

 

Evidencija

 

Nosilac izvođenja obuke obavezan je voditi evidencije o zaposlenima koji su prošli obuku kod poslodavca.

Evidencija sadrži sledeće podatke

 

- Ime, očevo ime i prezime zaposlenog

- dan mjesec, godina i mjesto rođenja

- Naziv pravnog lica koje upućuje polaznika na osposobljavanje

- broj uvjerenja i datum osposobljavanja

 

 

 

 

STARJEŠINA TVJ-ce

Nebojša Miljuš dipl.ing.maš.

 

#