OBUKA ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA, PRAVNIM LICIMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

Na osnovu člana 36. Zakona o zaštiti od požara (sl. gl. RS br.71/12,stav(1)) Privredna društvai druga pravna lica, Republički organi uprave i drugi organi dužni su da obezbijede obuku koja se sastoji u informisanju i upoznavanjusvakog radnika prema posebno utvrđenom programu u pogledu opasnosti od požara koje se tiču poslova i zadataka na koje je raspoređen, kao i o mjerama i sredstvima za gašenje požara, praktičnoj upotrebi  aparata, uređaja i opreme i sredstava za gašenje požara i da ih upoznaju sa materijalnom i drugom odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih mjera zaštite od požara prilikom:

a) zapošljavanja,

b) premještaja ili promjene posla,

c) uvođenja nove radne opreme ili promjene opreme i

d) uvođenja novih tehnologija.

Opširnije: Obuka iz oblasi zaštite od požara

Strana 4 od 11

#