nedelja, 10 septembar 2017 06:45

Konkurs za prijem radnika u TVJ Prijedor

Written by

Na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Prijedor 05.09.2017.god objavljen je konkurs za prijem radnika, između ostalih i 4 (četiri) vatrogasca.

Kompletan tekst Konkursa možete pronaći na stranici http://www.prijedorgrad.org/ 

Izdvajamo samo neke, za nas;  važnije dijelove:

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за попуну упражњених радних мјеста

у Градској управи Града Приједор

 

I

 

I-Расписује се Јавни  конкурс за  попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме    у Градској управи Града Приједор, и то:

 

1. самостални стручни сарадник за извршење прихода и праћење пројеката.............1 извршилац,

2. виши стручни сарадник за књиговодствене послове.................................................1 извршилац,

...

...

17. ватрогасац.....................................................................................................................4 извршиоца.

II - Опис послова

Опис послова од тачке 1. до тачке 16. утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Приједор, а опис послова под тачком  17. утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста  у Територијалној ватрогасној јединици Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 14/13 и  8/15).

17) ватрогасац 

дежура у одјељењу по смјенама и врши  друга дежурства по налогу, учествује у интервенцијама гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара угрожених пожарима и елементарним непогодама, стара се да при гашењу пожара открије трагове узрока пожара и исте сачува о чему извјештава командира одјељења, односно руководиоца акције гашења, одржава и чува просторије ватрогасних гаража и спремишта као и простора око ватрогасног дома са осталим радницима одјељења, ради на одржавању и чувању ватрогасних справа и опреме (чишћење, прање, подмазивање, оправке и сл.),стручно се оспособљава и усавршава путем  редовнестручнеи теоретскеили практичненаставеи вјежби, учествује у постављању и монтирању ватрогасних справа и опреме и рукује истим при гашењу пожара и спашавању људи и материјалних добара,обавља послове курира према указаној потреби и заповјести командира на интервенцијама, по повратку са интервенције,одмах, ради на поновном комплетирању ватрогасних,средстава и опреме, а употребљену опрему уредно очисти и предузимадруге мјере одржавања (сушење цијеви, подмазивање арматура и сл.),учествује у раду на превентивним мјерама заштите од пожара, обавља послове телефонисте према посебно писаном  упутству командира ТВЈ, обавља и друге послове по налогу командира одјељења или командира ТВЈ.

За свој рад одговоран је командиру одјељења.

-Статус радног мјеста: намјештеник.

IV- Општи услови

            1. да  је држављани Републике Српске, односно БиХ,

            2. да је  старији од 18 година,

            3. да има општу здравствену способност,

            4. да није осуђиван за кривично  дјело на безусловну казну затвора од најмање

                шест мјесеци или за кривично дјело које га чини  неподобним за обављање   

                послова у градској, односно општинској  управи,

            5. да није  отпуштан из  органа управе  као резултат дисциплинске мјере на

                било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије

                 објављивања Конкурса и

            6. да није у сукобу интереса, односно да  не обавља дужност која је неспојива са

               дужношћу службеника у градској, односно општинској управи.

 

V- Посебни услови

-          за радно мјесто под редним бројем 17 школска спрема: IV степен стручне спреме, средња школа техничког смјера  или најмање  КВ радник одговарајуће            техничке струке ( ватрогасне, грађевинске, металске, браварске, хемијске, електричарске и друге струке.)

+( у складу са чланом 50. Закона о заштити од пожара( „Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12).

радно искуство:  најмање шест мјесеци радног искуства у одговарајућем степену и врсти стручне спреме +(приправнички стаж до полагања испита)

године старости: да није старији од 25 година,

стручни испит: положен стручни испит за професионалног ватрогасца +(испит се полаже након пријема у јединицу, односно проведене обуке)

здравствена способност: посједовање доказа о здравственој способности за вршење послова и задатака гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара,

посједовање возачке дозволе за управљање моторним возилом „Б“ категорије.

VI-  Потребна документа

(1)Уз пријаву на Конкурс,  кандидати су  дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова :

 

       ( 2) Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже  фото-копије:

         1)  дипломе о завршеној стручној спреми,

         2) ...

        3) ...

         4)  возачке дозволе за позиције под тачком тачком   11., 15. и 17. Конкурса. 

5) Кандидатиза позицију број 17. ( ватрогасац) који буду примљени у радни однос ће, након спроведене обуке,  полагати  стручни испит за професионалног ватрогасца ( у складу са чланом 50. Закона о заштити од пожара( „Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12).

6) ...

(3)Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију личне карте или пасоша и  фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, и изјаве да кандидат:

 

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом ( члан IXстав 1. Устава БиХ),

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи,

3) није отпуштан  из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса и

4) да не постоји неспојивост у складу са поглављем IIIКонкурса.

Наведене изјаве саставни су дио прописаног обрасца Пријаве на конкурс и не  достављају се посебно.

5) доказ о општој здравственој способности, као и доказа о здравственој способности за вршење послова и задатака гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара,достављају само изабрани кандидати.

 

       (4)Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву, у којој наводи позиције за које се пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту овог конкурса.  

  VIII-Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је  15 дана од дана +(задњег) објављивања Конкурса.

Пријава  за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу-Пријава на јавни конкурс, која је доступна на интернет страници Mинистарства управе и локалне самоуправе Републике Српске, као и на интрнет страници Града Приједор, а може се преузети и у Градској управи Града Приједор.

            Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из  изјава чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова прописаних чланом 67. став 1. Закона, а  који су наведени у  ставу (3) т. 1, 2, 3 и 4,  поглавља  VIКонкурса.

Непотпуне и  неблаговремене нпријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Градска управа Града Приједор, Трг ослобођења бр.1, 79101 Приједор, са назнаком: Пријава на Jавни   конкурс  за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Приједор.

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

Контакт  особа: Јефа Керановић, шеф Одсјека за  људске ресурсе, нормативно-правне послове и другостепени поступак.; телефон: 052/245-117.

Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске,   у дневном листу „ Глас Српске“ и на интернет страници Града Приједор.

Ако Конкурс  не буде објављен истовремено,  рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.           

 

Број: 02 -120- 40/17                                                                      

Датум, 5. септембар 2017. године                                                                                                                    

 

Last modified on četvrtak, 21 septembar 2017 19:15

#