U skladu sa odredbama člana 39. Zakona zaštite od požara(„Službeni glasnik Republike Srpske“br.71/12) osnivaju se profesionalne vatrogasne jedinice na teritoriji grada kao teritorijalne vatrogasne jedinice. Ovim zakonom je propisano da se teritorijalna vatrogasna jedinica osniva odlukom skupštine opštine/grada, kao posebna unutrašnja organizaciona jedinica administrativne službe opštine/grada

Djelokrug i nadležnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice su:
-gašenje požara i spasavanje ljudi i materijalno tehničkih sredstava ugroženih požarom i drugim elementarnim nepogodama,
-učešće u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara koje su u funkciji blagovremenosti i povećanja efikasnosti vatrogasne intervencije,
-sprovođenje mjera zaštite od požara, utvrđenih Planom zaštite od požara Grada Prijedor,
-pružanje tehničke podrške i pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,
-ostvarivanje zadataka u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br:121/12),
-vrši obuku radnika i provjeru znanja iz oblasti zaštite od požara kod poslodavaca, na osnovu zaključenog ugovora,
-vrši ugradnju i promet vatrogasne i druge opreme,
-vrši preventivne poslove iz oblasti zaštite od požara i ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje početnog požara odnosno punjenja i servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanje hidrantske mreže),
-obavlja i druge poslove zaštite i spašavanja u ekološkim i drugim akcidentnim situacijama.

#