Preventivne mjere zaštite od požara su skup mjera i radnji koje čovjek treba poduzeti da ne dođe do požara, a neke od njih su sljedeće:

 • U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne materije u nedozvoljenim količinama
 • Redovno održavajte sve vrste peći za zagrijavanje u ispravnom stanju i propisno ih priključite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre
 • Redovno čišćenje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje požara i eksplozije
 • Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju
 • Ne bacajte vrući pepeo sa žarom i neugašene opuške u posude koje se mogu zapaliti
 • Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste unaprijed ugasili
 • Ukoliko osjećate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili šibice već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora
 • Televizor u stanu držite na mjestu kod kojeg postoji mogućnost ventiliranja jer se za vrijeme rada zagrijava
 • Ne sušite meso na tavanu već u posebno sagrađenim prostorima-objektima i ne blizu stambenih objektima
 • Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena
 • Za vrijeme paljenja smeća udaljenost od objekta mora biti najmanje 20 metara, a prilikom paljenja obezbjedite sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.
 • Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od građevinskih objekata najmanje 15 m
 • Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svojih kuća i stanova ako ih ima, jer će Vama najprije trebati
 • Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama
 • Ne krpajte osigurače jer mogu da doprinesu izbijanju požara kod električnih instalacija
 • Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po proizvodnim, uslužnim i stambenim objektima, mogu biti uzročnik požara
 • Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S-6) za gašenje početnih požara.

 

#