Vatrogasnim aparatom se ne može ugasiti veliki požar, tj. požar u razbuktaloj fazi. Ali se zato njime može spriječiti da dođe do tako velikog požara, jer požar se može (i mora) ugasiti u početku.

I zato je nužno da vatrogasni aparat bude spreman i ispravan u svako doba dana i noći, jer nikad se ne zna kada i gdje može buknuti požar. A ukoliko se na vrijeme ne reaguje ili se nema ispravna oprema, posljedice mogu biti katastrofalne.

Zato je potrebno redovno kontrolisati  protivpožarne aparate od strane stručne osobe u ovlaštenim radionicama za servisiranje vatrogasnih aparata.najmanje jednom godišnje, ili odmah nakon upotrebe  istih. Protivpožarni aparat se mora obavezno posle aktiviranja odnjeti na servisiranje.

Teritorijalna vatrogasna jedinica grada Prijedora u svojim prostorijama ima ovlašteni servis s kvalitetnom opremom i ljudstvom gdje će Vam u najbržem roku prekontrolisati  ispravnost Vašeg aparata i  ponovo ga osposobiti za upotrebu u slučaju opasnosti od požara.

Tako da i ubuduće budete Vi i Vaši bližnji sigurni znajući da imate ispravan protivpožarni aparat.

Za sve detaljnije informacije oko servisiranja i pregleda Vašeg aparat za gašenje požara, molimo da se obratite na telefon 052/234-305

 

IZBOR VATROGASIH APARATA

Izbor vatrogasnih aparata se obavlja prema Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata

Potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata određuje se u skladu sa klasom požara koji može nastati na objektu i proračunom požarnog opterećenja objekta.

Vatrogasni aparati se moraju postavljati u objekte i u slučaju kad imaju ugrađenu stabilnu instalaciju za gašenje požara i hidrantsku mrežu.

Jedinični vatrogasni aparat je prijenosni ili prevozni aparat koji sadrži sredstvo za gašenje koje se pod pritiskom izbacuje iz spremnika aparata.

Jedinični vatrogasni aparat je aparat kojime određujemo potrebnu količinu sredstva za gašenje nekog požara. 

Jedinični aparati za površine do 20 m2  su:

 • prah 6 kg,
 • pjena 6 litara,
 • voda 6 litara,
 • i u posebnim uslovima CO2 3 kg.

Jedinični aparati za površine veće od 20 m2 su:

 • prah 9 kg,
 •  pjena 9 litara,
 • voda 9 litara,
 • i u posebnim uslovima CO2  5kg.

U objektima visokog požarnog opterećenja na svakih 500 m2 broju aparata iz tablice 1 treba dodati po jedan prevozni aparat na prah 50 kg ili zračnu pjenu 50 kg.

Preduzeća i druge pravne osobe koje su po odredbama Zakona o zaštiti od požara, dužne donijeti "Plan zaštite od požara" (svrstane u I i II kategoriju ugroženosti od požara). Izbor vatrogasnih aparata obavljaju na temelju procjene ugroženosti i tog normativnog akta. Za objekte svrstane u III i IV kategoriju ugroženosti od požara, potrebna količina vatrogasnih aparata određuje se na temelju veličine prostora koji se želi štititi i požarnog opterećenja.

Vatrogasni aparati se moraju postaviti na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara (prijenosni na visini ne većoj od 1,5 metara).

U zavisnosti  o vrsti materijala ili prostora koji se štiti (klase požara A, B, C, D,) odabire se sredstvo za gašenje koji se stavlja u spremnik aparata.

Vrste sredstava za gašenje koji su u primjeni u vatrogasnim aparatima su:

 • prah (različitih vrsta za različite klase požara),
 • ugljikdioksid -  CO2,
 • voda,
 • pjena.

Vatrogasni aparati se upotrebljavaju za efikasno gašenje početnih požara na vozilima, stambenim i građevinskim objektima, mjestima javnih okupljanja, kao i ostalim prostorima na kojima prijeti opasnost od izbijanja požara.

PREPORUKE ZA NABAVKU OPTIMALNOG BROJA PP APARATA

Napomena: Ove preporuke su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti kao osnova za izradu projekata i planova za zaštitu od požara.

U zavisnosti od požarnog opterećenja i površine objekta preporučujemo sledeći broj aparata, a kao jedinični aparat uzima se S-9 ili CO2 od 5 kg.

NISKO POŽARNO OPTEREĆENJE (stambene zgrade, škole, bolnice, hoteli, parkirališta...)

 • 2 kom  do 100m2
 • 3 kom za 150 m2 
 • 4 kom za 150-300 m2 
 • 6 kom za 300-500 m2 
 • 8 kom za 500-1000 m2 
 • 10 kom za 1000-2000 m2 
 • 15 kom za 2000-4000 m2 
 • 25 kom za 4000-8000 m2 
 • 30 kom za 8000-10000 m2

 

SREDNJE POŽARNO OPTEREĆENJE (metalna industrija, mehaničke radionice, servisi, bioskopi, železničke i autobuske stanice, trgovine nameštajem i sl.)

 • 2 kom  do 100m2
 • 4 kom za 150 m2 
 • 5 kom za 150-300 m2 
 • 7 kom za 300-500 m2 
 • 10 kom za 500-1000 m2 
 • 15 kom za 1000-2000 m2 
 • 25 kom za 2000-4000 m2 
 • 40 kom za 4000-8000 m2 
 • 58 kom za 8000-10000m2

VISOKO POŽARNO OPTEREĆENJE (rafinerije, hemijska industrija, industrija gume, tekstila, prerada drveta, lakirnice, benzinske i plinske stanice i sl)

 • 3 kom  do 100m2
 • 5 kom za 150 m2 
 • 7 kom za 150-300 m2 
 • 10 kom za 300-500 m2 
 • 15 kom za 500-1000 m2 
 • 25 kom za 1000-2000 m2 
 • 50 kom za 2000-4000 m2 
 • 90 kom za 4000-8000 m2 
 • 110 kom za 4000-10000 m2

ZA VOZILA U JAVNOM SAOBRAĆAJU:

 • Putničko vozilo - 1 komad S-1 
 • Putničko vozilo sa pogonom na LPG – 1komad S-2
 • Taxi vozilo – 1 komad S-2 
 • Kombi vozilo - 1 komad S-2 
 • Autobus do 21 sedišta - 2 komada S-2 
 • Autobus od 21-50 sedišta - 1 komad S-2 i 1 komad S-6 
 • Autobus preko 50 sedišta - 2 komada S-6 
 • Teretno vozilo do 2,5 t - 1 komad S-2 
 • Teretno vozilo od 2,5 t do 5 t - 1 komad S-6 
 • Teretno vozilo od 5-10 t - 1 komad S-6 
 • Teretno vozilo preko 10 t - 2 komada S-6 
 • Specijalna vozila - 1-3 komada S-9

 

ODRŽAVANJE I ISPITIVANJE APARATA

Navedenim Pravilnikom određuju se radnje, rokovi, minimalno potrebna oprema i uvjeti za održavanje vatrogasnih aparata, uslovi  za osposobljavanje radnika za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata te izbor vrste i količine aparata za zaštitu objekata i vozila koja obavljaju javni prijevoz.

Pojedini izrazi i pojmovi upotrijebljeni u Pravilniku imaju sljedeće značenje:

 • vatrogasni aparat je prenosni ili prevozni aparat koji sadrži sredstvo za gašenje koje se pod pritiskom izbacuje iz spremnika aparata;
 • vatrogasni aparat s bočicom je aparat u čijem spremniku dolazi do radnog pritiska u trenutku aktiviranja ispuštanjem pogonskog plina iz bočice;
 • vatrogasni aparat pod stalnim pritiskom je aparat kod kojeg se spremnik stalno nalazi pod radnim pritiskom;
 • spremnik je posuda iz koje se sredstvo za gašenje izbacuje pod pritiskom;
 • sredstva za gašenje je tvar koja gasi vatru, a čija primjena je odobrena i ispitana uz određeni vatrogasni aparat tokom atestiranja;
 • zatvarač je dio aparata koji brtvi otvor spremnika kroz koji se puni sredstvo za gašenje;
 • spojna cijev je savitljiva cijev s priključcima, pomoću koje se sredstvo za gašenje usmjerava na vatru;
 • bočica je spremnik pogonskog plina koji se nalazi unutar spremnika ili na spremniku aparata i koji prilikom aktiviranja dovodi aparat pod radni pritisak;
 • mlaznica je naprava koja služi za usmjeravanje mlaza sredstva za gašenje;
 • sigurnosni ventil je uređaj koji sprečava prekoračenje dopuštenog pritiska u spremniku aparata;
 • usponska cijev je cijev kroz koju sredstvo za gašenje izlazi iz spremnika aparata;
 • uzbudna cijev je cijev kroz koju pogonski plin ulazi u spremnik aparata;
 • stručna osoba je radnik(vatrogasac) koji je završio obuku i položio stručni ispit propisan ovim Pravilnikom;
 • ovlašteno preduzeće ili vatrogasna jedinica  je preduzeće ili vatrogasna jedinica koja ima odobrenje za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata propisano ovim Pravilnikom.

 Radnje i rokovi održavanja

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvata:

 • redovni pregled
 • periodični pregled
 • kontrolno ispitivanje

Redovni pregled obavlja korisnik aparata, a periodični pregled i kontrolno ispitivanje ovlašteno preduzeće ili vatrogasna jedinica.

Redovnim  pregledom se utvrđuje:

 • uočljivost aparata i dostupnost aparatu,
 • opšte stanje aparata,
 • kompletnost aparata,
 • stanje plombe zatvarača odnosno ventila.

Redovni pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, zavisno  od uslova  smještaja aparata, a uočene nedostatke korisnik je obavezan odmah otkloniti sam ili putem stručne osobe.

Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a po potrebi i češće, zavisno  od uslova  smještaja.

Periodični pregled aparata pod stalnim pritiskom obuhvata:

 1. vanjski pregled opšteg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja,
 2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata,
 3. pregled  natpisa i uputstva  za rukovanje na aparatu,
 4. kontrolu radnog pritiska u aparatu (osim CO2 aparata),
 5. kontrolu ispravnosti manometra (ako je omogućena),
 6. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje,
 7. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz produvavanje  zrakom i obveznu  zamjenu oštećenih ili dotrajalih dijelova i brtvi,
 8. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu koja se nalazi na spremniku aparata
 9. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha,
 10. periodični pregled aparata s bočicom obuhvata radnje pod 1, 2, 3, 6 i 7 iz prethodnog člana  i slijedeće radnje:
 11. skidanje zatvarača, provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi,
 12. provjeru usponske i uzbudne cijevi,
 13. provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem,
 14. upisivanje izvagane mase i datuma na samoljepljivu naljepnicu  na bočici. Preporuka proizvođača je da se bočice starije od 20 godina odbace.
 15. Kod aparata punjenih prahom provjeriti stanje praha  sipkosti, pojave grudica i stranih tijela. Kod prenosnih aparata zatvoriti otvor spremnika, protresti prah preokretanjem i trešnjom aparata. Prevozne aparate polegnuti i protresti. Neupotrebljivi prah zamijeniti u cijelosti sa odgovarajućim  novim. Prosijavanje praha nije dopušteno. Navedene radnje izvršiti u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraćem vremenu da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. Aparate za gašenje sa sredstvom na bazi vode isprazniti, izvršiti provjeru unutrašnjosti spremnika na koroziju, te u slučaju da zadovoljava ponovno napuniti.Nakon izvršenog periodičnog pregleda aparat označiti naljepnicom. Bušenjem rupa na naljepnici označiti mjesec i godinu izvršenog pregleda i šifru (oznaku) stručne osobe koja je izvršila pregled. Prilikom zamjene naljepnice, kod periodičnog pregleda, na novu naljepnicu prenijeti godinu prethodnog kontrolnog ispitivanja. Uočene nedostatke stručna osoba je obvezna u potpunosti otkloniti, odnosno neispravne dijelove zamijeniti isključivo odgovarajućim rezervnim dijelovima proizvođača aparata i sredstvom za gašenje, odnosno rezervnim dijelovima odobrenim za upotrebu od strane proizvođača aparata. U svakom drugom slučaju aparat se mora ukloniti iz upotrebe.

 

#